!css

Package Retail and Insurance-based Investment Products (zwane dalej: PRIIPs)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych zobowiązuje twórców PRIIPs do sporządzania i udostępniania inwestorom indywidualnym dokumentów zawierających kluczowe informacje, tzw. KID (Key Information Document).

Przykładowe dokumenty zawierające kluczowe informacje – KID

Na tej stronie znajdą Państwo przykładowe dokumenty KID odnoszące się do następujących instrumentów pochodnych wymiany walutowej:

  • Forward (terminowy zakup i sprzedaż),
  • Swap walutowy (kontrakt wymiany dwóch walut),

Przykładowe dokumenty KID zostały sporządzone dla kilku wybranych par walut i terminów zapadalności zawieranych transakcji kupna i sprzedaży.

Dane liczbowe podane w tych dokumentach dotyczą określonej daty w przeszłości i panujących wówczas warunków rynkowych.

Przykładowe dokumenty KID uwzględniają maksymalne koszty i opłaty ustalone w oparciu o średnią ocenę ryzyka kredytowego klienta (określoną zgodnie z wewnętrznym systemem ocen Société Générale). Przykładowe dokumenty KID pozwolą Państwu ustalić szacunkową wartość danych liczbowych dotyczącą Państwa konkretnego produktu.

Scenariusze wyników zawierają szacunkowe, przyszłe wyniki, opierające się na danych z przeszłości.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z osobami, z którymi zawierają Państwo przedmiotowe transakcje.

FX Forwards
Przykładowe dokumenty zawierające kluczowe informacje – KID
Forwards
Przykładowe dokumenty zawierające kluczowe informacje – KID
FX Forwards
FX Swap
Przykładowe dokumenty zawierające kluczowe informacje – KID
Swaps
Przykładowe dokumenty zawierające kluczowe informacje – KID
FX Swap