!css

Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest publikowana przez Societe Generale:

  • Societe Generale. S.A. Oddział w Polsce
  • ul. Łucka 9, 00-842 Warszawa
  • wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy
  • KRS 0000099264
  • NIP: 526-000-42-10
  • REGON: 011033554
  • This website is hosted by: Waycom, 5 quai Marcel Dassault, 92150 Suresnes, +33 1 41 44 83 00.

Regulacje dotyczące działalności

Societe Generale jest licencjonowaną francuską instytucją kredytową nadzorowaną przez Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution („ACPR”: 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09), kontrolowaną przez Autorité des Marchés Financiers („AMF”) oraz podlegającą nadzorowi ostrożnościowemu Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Zgodnie z przepisami francuskiego Code Monétaire et Financier (Kodeksu monetarnego i finansowego), Societe Generale, jako instytucja kredytowa posiadająca licencję na świadczenie usług inwestycyjnych, jest uprawniona do prowadzenia we Francji wszystkich operacji bankowych i świadczenia wszystkich usług inwestycyjnych z wyjątkiem usług inwestycyjnych związanych z prowadzeniem wielostronnej platformy obrotu („MTF”) lub zorganizowanej platformy obrotu („OTF”).

Główne regulacje lokalne: 

  • Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku; tekst jednolity z dnia 25 października 2018 roku (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2187 ze zmianami);
  • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku; tekst jednolity z dnia 9 listopada 2018 roku (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2286 ze zmianami);
  • Umowa o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 roku; tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2019 roku (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 298 ze zmianami).

Zawartość niniejszej strony internetowej

Societe Generale dokłada wszelkich starań, by zapewnić, że informacje wyświetlane na niniejszej stronie są dokładne i aktualne. Societe Generale zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszej strony w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Jednakże Societe Generale nie może zagwarantować, że informacje zawarte na niniejszej stronie są wyczerpujące oraz że nie będą zmienione przez stronę trzecią (np. poprzez złośliwe oprogramowanie). Societe Generale nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub brak dostępu do strony z powodu problemu z połączeniem internetowym.

Societe Generale nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody, w tym, między innymi: za wszelkie szkody lub straty wynikające z transakcji dokonanych na podstawie zawartych tu informacji, straty zysku, straty z działalności biznesowej, ani za wszelkie inne straty wynikające z przerwania świadczenia usługi spowodowanego problemem z połączeniem internetowym.

Co więcej, Societe Generale nie odpowiada za skutki wszelkich czynników pozostających poza jego kontrolą oraz za wszelkie ostateczne straty lub szkody powstałe w środowisku technicznym użytkowników strony internetowej, w tym między innymi w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu lub wszelkim innym sprzęcie użytym w celu uzyskania dostępu do niniejszej strony lub korzystania z usług i/lub informacji na niej zawartych.

Informacje o instrumentach finansowych

Wszelkie informacje lub materiały o instrumentach finansowych dostępne na niniejszej stronie podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią formy nakłaniania lub oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych; nie zastępują też jakichkolwiek form porad lub rekomendacji w odniesieniu do instrumentów finansowych tego typu.

Societe Generale nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez osobę odwiedzającą niniejszą stronę internetową lub inną osobę, która uzyska dostęp do materiałów na niej zawartych.

Każda osoba, która chce uzyskać informacje o produktach lub usługach Societe Generale, proszona jest o kontakt z Societe Generale w celu uzyskania dokumentu zawierającego informacje prawne (w stosownych przypadkach) oraz wszelkich innych istotnych informacji na temat dostępności, warunków i cen.

W Polsce Societe Generale prowadzi działalność transgranicznie, a także poprzez Oddział Banku w Warszawie. Działania i usługi świadczone przez Societe Generale S.A. Oddział w Polsce zostały zgłoszone do Komisji Nadzoru Finansowego – zgodnie z odpowiednimi europejskimi przepisami dotyczącymi tzw. Paszportu Europejskiego; przepisy te wskazane są w sekcji “Oddziały Podmiotów Zagranicznych (z EOG)”, która jest dostępna pod adresem: https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow / https://www.knf.gov.pl/en/ENTITIES

Subskrypcja produktu i świadczenie usług inwestycyjnych

 

Zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi (w szczególności na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych – MiFID) oraz w zależności od rodzaju instrumentów finansowych, Societe Generale może zostać poproszony o sprawdzenie, czy instrumenty finansowe są odpowiednie dla inwestycji Klienta, sytuacji finansowej, wiedzy i doświadczenia.

Wszelkie prośby o subskrypcję produktu lub usługi oferowanej przez Societe Generale wymagają akceptacji Societe Generale i oznaczają zgodę subskrybenta na obowiązujące warunki i ceny.

Treść niniejszej strony internetowej służy wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje te nie będą interpretowane jako oferta publiczna lub zachęta od Societe Generale skierowana do osoby odwiedzającej stronę internetową. Żadna z usług i produktów nie jest skierowana do osób z krajów, które zabraniają danych usług i produktów: każda osoba zainteresowana subskrypcją produktów/usług powinna ocenić wraz ze swoim doradcą, czy jej status prawny i fiskalny na to pozwala.

Ostrzeżenie dla osób niebędących rezydentami we Francji

Dostęp do informacji i produktów na tej stronie internetowej może podlegać ograniczeniom dla niektórych osób lub krajów innych niż Francja. Żadna z usług i produktów nie jest skierowana do osób z krajów, które zakazują danych usług i produktów: każda osoba zainteresowana subskrypcją produktów/usług powinna ocenić wraz ze swoim doradcą, czy jej status prawny i fiskalny na to pozwala.

Ostrzeżenie dla mieszkańców USA („US Person”)

Societe Generale nie jest zarejestrowany jako makler-dealer zgodnie z amerykańską ustawą o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku z późniejszymi zmianami („1934 Act”), ani zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa USA. Ponadto instrumenty finansowe, które można subskrybować za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, nie są rejestrowane, o ile nie określono inaczej, w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w USA.

Własność intelektualna

Cała niniejsza strona internetowa podlega francuskiemu i międzynarodowemu ustawodawstwu w zakresie prawa autorskiego, znaków towarowych i baz danych oraz ogólnie własności intelektualnej, w miarę ich zastosowania zarówno w zakresie jej formy (decyzje redaktorskie, układ, tematy, sposoby dostępu do danych, prezentacja itp.), jak i treści (tekst, obrazy itp.).

Wszelkie powielanie, przedstawianie, rozpowszechnianie lub ponowne rozpowszechnianie, w całości lub w części, zawartości tej witryny na dowolnym nośniku lub w jakikolwiek sposób (w tym m.in. umieszczanie w pamięci podręcznej, kadrowanie), a także wszelka sprzedaż, odsprzedaż, retransmisja lub wszelkie inne działania zmierzające do udostępnienia takich treści stronom trzecim w jakikolwiek sposób są zabronione, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskano uprzednią pisemną zgodę osoby odpowiedzialnej za publikację. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie praw lub fałszerstwo prowadzące do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Zezwala się wyłącznie na tworzenie kopii papierowych jedynie dla celów osobistych, z poszanowaniem integralności kopiowanych dokumentów, lub w formie krótkich cytatów z wyraźnym i czytelnym podaniem źródła, na przykład w następującej formie: „Wyciągi ze strony cib.societegenerale.pl/en/cib-polska/. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupa Societe Generale”.

Znaki towarowe zamieszczane na stronie są chronione: ich powielanie lub wykorzystanie jest zabronione.

Linki hipertekstowe: Societe Generale nie ponosi odpowiedzialności za linki hipertekstowe do innych stron internetowych, w szczególności za zawartość tych stron internetowych.

Societe Generale nie ponosi odpowiedzialności za odnośniki prowadzące do niniejszej strony.

Dane osobowe

W zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w Polityce Ochrony Danych - Societe Generale może przekazywać niektóre informacje swoim podmiotom, usługodawcom, a także partnerom spoza kraju pochodzenia lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane są przekazywane z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa i poufności danych osobowych (np. upoważnienie przez właściwy organ ochrony danych, klauzule umowne podpisane między danym usługodawcą i/lub wiążące zasady korporacyjne grupy Societe Generale). Więcej informacji dla poszczególnych krajów znaleźć można na stronie: http://global.societegenerale.com/en/gdpr/

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą Państwo mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania i/lub prawa do przenoszenia danych, na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy i regulacje, poprzez następujący adres e-mail w poszczególnych krajach: http://global.societegenerale.com/en/gdpr/

Państwa prawa mogą być również wykonywane poprzez Inspektora Ochrony Danych, Dariusza Ostrowskiego, mailowo:PL-SGV-IOD-DPO sgv-iod-dpo.pl@sgcib.com. Mają Państwo także prawo do złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych „UODO” – urzędzie nadzorującym przestrzeganie prawa w zakresie zobowiązań dotyczących danych osobowych w Polsce.

Pliki cookie

Niniejsza strona używa plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy przechowywany przez przeglądarkę internetową, używany w celu uwierzytelnienia Państwa podczas przeglądania strony. Używamy plików cookie na naszej stronie w celu zwiększenia efektywności i zapewnienia bezpiecznego z niej korzystania.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://cib.societegenerale.pl/pl/cookies-policy/

Bezpieczeństwo

Niniejsza strona internetowa chroniona jest wysokim poziomem bezpieczeństwa technicznego i jest stale monitorowana. Algorytmy i mechanizmy wykorzystywane do ochrony korespondencji z Societe Generale oraz informacje, które Państwa dotyczą, są zgodne z obowiązującymi we Francji przepisami.