!css

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie naszym klientom zasad przetwarzania ich danych osobowych w przypadku z wejścia przez nich w relację handlową z Société Générale GBIS-CIB poprzez subskrypcję któregoś z naszych produktów w sposób bezpośredni, za pośrednictwem stron internetowych Société Générale GBIS-CIB lub skorzystanie z oferowanych przez nas usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

W czasie trwania relacji z klientem, Société Générale może przetwarzać dane osobowe (w tym informacje dotyczące stanu cywilnego, dokumentów tożsamości, danych teleadresowych, sytuacji zawodowej i finansowej) swojego klienta, jego przedstawicieli prawnych oraz osób zarządzających i innych przedstawicieli, przestrzegając ściśle obowiązujących przepisów prawa.

Wypełniając wymogi ustawowe i nadzorcze, w szczególności w sprawach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Société Générale może gromadzić dodatkowe informacje dotyczące swoich klientów, osób, z którymi są oni powiązani, odbiorców lub pośredników transakcji odnoszących się do klientów.

Gromadzone informacje są przekazywane bezpośrednio przez klienta w momencie zawierania współpracy, subskrybowania oraz korzystania z produktów i usług, sporządzania upoważnienia do zarządzania, przekazywania zleceń, zlecania transakcji, bądź przez osoby trzecie uprawnione do przekazywania takich informacji (rejestry informacji handlowych, inne zasoby publiczne dostępne dla instytucji bankowych i finansowych).

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez klienta i wyłącznie w celach przewidzianych prawem, w tym między innymi:

W celu zarządzania rachunkiem (rachunkami) i/lub nabytymi produktami i usługami bankowymi na warunkach określonych w umowach i regulaminach świadczenia usług, a także w celu zarządzania dyspozycjami i transakcjami posiadacza rachunku.

W celu zarządzania relacją z klientem i w celach marketingowych, oferowania nowych usług oraz prowadzenia m.in. badań statystycznych, badań rynku (w tym także badania zachowań).

W celu wypełnienia wymagań ustawowych i nadzorczych, w szczególności w kwestiach dotyczących kontroli tożsamości, kontroli transakcji i zarządzania ryzykiem operacyjnym, zapobiegania konfliktom interesów, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto, dla potrzeb świadczenia usług finansowych, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa Société Générale może rejestrować komunikację elektroniczną (przez telefon, komunikatory, e-mail i inne środki komunikacji elektronicznej) ze swoimi kontrahentami, aby spełniać wymagania kontroli etycznej, zapewnić kontrolę i bezpieczeństwo transakcji oraz jakość obsługi.

Udostępnianie informacji osobom trzecim

Société Générale może ujawniać zebrane dane osobowe jednostkom prawnym należącym do grupy Société Générale dla potrzeb zarządzania relacjami z klientem, zarządzania produktami i usługami, realizowania poleceń i transakcji posiadacza rachunku, sporządzania raportów księgowych Grupy, w szczególności łączenia zasobów i usług w ramach grupy Société Générale.

Wspomniane wyżej ujawnienie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Klienta. Klient zostanie poinformowany przez Société Générale o tym, komu zostaną ujawnione jego dane osobowe oraz o zakresie ujawnionych danych.

Ponadto, Société Générale może zlecać pewne usługi operacyjne innym jednostkom należącym do grupy Société Générale lub usługodawcom wybranym, ze względu na wiedzę i niezawodność, do świadczenia usług IT oraz innych ściśle określonych usług w ograniczonym zakresie. W takim przypadku, Société Générale podejmuje wszelkie możliwe działania faktyczne, środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

Zastosowanie unijnych zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Mając w szczególności na względzie międzynarodowy charakter grupy Société Générale oraz w celu optymalizacji jakości usług, przekazywanie wyżej wymienionych informacji może obejmować przesyłanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (szczególnie usług IT do Maroka i Indii), których przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Warunki działania usługodawców i obowiązujące zasady bezpieczeństwa są określone w szczególności przez jasno sprecyzowane klauzule umowne. Klauzule te są zgodne z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE. Dodatkowo, gdy jest to wymagane, takie przekazanie danych podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez lokalny organ ochrony danych osobowych (CNIL we Francji).

Ponadto, Société Générale może także ujawniać dane osobowe na żądanie oficjalnych organów oraz władz administracyjnych i sądowych kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub spoza niego, w szczególności w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Bezpieczeństwo przetwarzaniaSociété Générale podejmuje wszelkie faktyczne działania, środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, w szczególności mając na względzie zabezpieczenie ich przed utratą, przypadkowym zniszczeniem, zmianą lub nieupoważnionym dostępem.

Prawo do wglądu, zmiany i sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, może uzyskać swoje dane osobowe oraz zmieniać je, zaktualizować lub usunąć, gdy są one nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne. W uprawnionych przypadkach może ona także sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Jednak taki sprzeciw może uniemożliwić Société Générale oferowanie pożądanego produktu lub usługi.

Ponadto, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji może ona nie zgodzić się na wykorzystywanie informacji jej dotyczących lub przekazywanie ich osobom trzecim w celach handlowych.
Z praw tych można skorzystać, kontaktując się z naszym pracownikiem będącym opiekunem Państwa firmy.

Informacje o autorach zdjęć

Getty Images

Więcej informacji

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych